• Fundusze europejskie


   • Projekt pn. „Akademia wzorowej edukacji”


    Lista stypendystów w ramach projektu AWE w roku szkolnym 2021/2022 jest dostępna w dziennku:
    Organizacja szkoły>Pliki szkoły


    UWAGA! 
    Ze względu na wolne miejsca dla uczniów w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
    w dniach 07-30.09.2021, prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca.
    W związku z powyższym, zachęcamy do składania deklaracji uczestnictwa uczniów w projekcie.
    Termin składania wniosków upływa dnia 27.09.2021r.
    Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zajęcia przyrodnicze oraz ICT (informatyczne)!

    Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu 
    Partner: Gmina Miasto Elbląg 
    Okres realizacji: 02.01.2021- 30.09.2023

    Wartość projektu:  5 783 368,04 zł
    Dofinansowanie: (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) - 5 289 288,04 zł 
    Dofinansowanie z UE: 4 915 862,83 zł


    Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych:

    Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu
    Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu
    Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

    W ramach projektu 1250 uczniów z trudnościami w nauce weźmie udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT, a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole. 

    Wesprzemy również uczniów wybitnie zdolnych. 550 uczniów zostanie objętych pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową. 

    Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w Centrum Spotkań Europejskich Światowid” w Elblągu będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni uczniowie z Elbląga i regionu.

    W projekt zostanie zaangażowanych 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe.

    Wesprzemy również 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. „Akademia dla rodziców” – ich celem jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju.

    W ramach projektu do każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne, które pomogą przeprowadzić zajęcia na wysokim poziomie.

    UWAGA! 
    Ze względu na wolne miejsca, w dniach 17-28.05.2021 przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniajaca.
    W związku z powyższym, zachęcamy do składania deklaracji uczestnictwa uczniów w projekcie.

    Informujemy że w związku z rozpoczynającą się rekrutacją rodziców/opiekunów prawnych (Akademia dla rodziców),
    dniach 17.05.2021 - 23.06.2021 można składać deklarecje uczestnictwa, w sekretariacie szkoły lub u wychowawców.

    Do pobrania:

    1. Regulamin rekrutacji
      

    ZDALNA SZKOŁA I ZDALNA SZKOŁA PLUS – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

    Gmina Miasto Elbląg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła plus" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

    Celem projektu jest zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci, umożliwiającego zdalną edukację.

    Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, w czerwcu br., Departament Edukacji UM złożył kolejny wniosek grantowy na zakup laptopów z rządowego programu “Zdalna Szkoła Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

    Łącznie Gmina Miasto Elbląg z programów „Zdalna szkoła” i  „Zdalna szkoła plus” pozyskała kwotę 263 560 zł na zakup laptopów. Zakupiony sprzęt ułatwi prowadzenie zdalnej edukacji, ale będzie też pomocny już po powrocie uczniów do szkół.

    Pierwszy wniosek na zakup komputerów do szkół podstawowych Gmina Miasto Elbląg złożyła w kwietniu br. Otrzymano wówczas  99 760 zł i zakupiono nowoczesny sprzęt do nauki w trybie „online” - 35 sztuk laptopów z systemem Windows 10 oraz 40 sztuk słuchawek nagłownych z mikrofonem. Sprzęt został przekazany do 16 elbląskich podstawówek.

    Na początku maja okazało się, że można składać kolejne wnioski na komputery do zdalnej nauki, tym razem w ramach nowej edycji programu pn. "Zdalna Szkoła Plus". Miasto ponownie złożyło taki wniosek i pozyskało dokładnie 163 800 zł, za co planuje zakupić kolejne 63 sztuki laptopów. Programy realizowane są przez Ministerstwo Cyfryzacji i stanowią odpowiedź na aktualną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju. Sprzęt przeznaczony będzie dla dzieci z elbląskich rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji materialnej.


    Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

    EKSPERYMENT W MATEMATYCE

     Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.
         Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.

    Efekty realizacji projektu:

    • doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich szkołach podstawowych polegające na utworzeniu Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III szkół podstawowych,
    • doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod,
    • kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment, podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki 700 uczniów klas II-III w 15 elbląskich szkołach podstawowych.
    • W rezultacie wdrożenia projektu zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 SP na poziomie edukacji w klasach I-III.

    Tytuł projektu: Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
    Wartość projektu: 4 316 693,47 zł
    Dofinansowanie: 3 663 744,99 zł
    Wkład Funduszy Europejskich: 3 767 309,43 zł
    Okres realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2022.

    KOMUNIKAT

         W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” , na postawie pisma Prezydenta Gminy Miasto Elbląg, nr EOD 47053  z dnia 6 października 2020 r. unieważnione zostają wyniki rekrutacji nauczycieli deklarujących udział w projekcie ustalone na podstawie procesu rekrutacji przeprowadzonej od 4 do 21  listopada 2019 r. 
    W okresie IV kwartału 2020 r. zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do projektu, w ramach której prowadzony będzie nabór:

    • nauczycieli chętnych do udziału w szkoleniu  "Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej” w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego - technicznego,
    • uczniów chętnych do udziału w zajęciach dodatkowych, rozwijających uzdolnienia oraz kołach zainteresowań z matematyki.

    Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej wraz z regulaminem będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz wysłana przez komunikator Librus.

    Do pobrania:

    1. Regulamin rekrutacji.pdf
    2. Harmonogram rekrutacji uczniów i nauczycieli