• Informacje o obiadach.


   • Zgłoszenie dziecka na obiady odbywa się przez wypełnienie właściwego wniosku (druk do pobrania) i złożenie w sekretariacie szkoły.  

    Wnioski złożone w danym roku szkolnym są aktualne do czerwca, chyba że wcześniej rodzic złoży pisemną rezygnację (druk do pobrania), zgodnie z informacjami zawartymi i zatwierdzonymi we wniosku

    Rodzice dzieci, które mają mieć zapewnione żywienie przez ECUS powinni zawiadomić w pierwszej kolejności Szkołę o złożeniu wniosku do ECUS!!!

     PILNIE prosimy o taką informację przez LIBRUS na sekretariat szkoły. 

    Informacje o uznanych odpisach/nadpłatach za każdy miesiąc zostaną przesłane Państwu, bezpośrednio na LIBRUS po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.


    Od 1 września 2023 r. ulegają zmianie opłaty za obiady!
    Koszt jednego obiadu dla ucznia - 4,80 zł

    ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY W MIESIĄCU CZERWCU 2024 R.

    Wpłaty tylko przelewem na rachunek bankowy szkoły:
    62 1020 1752 0000 0102 0231 2635

    w tytule przelewu podając: imię i nazwisko ucznia oraz klasę

    W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
    01-10.06.2024

    Kwota opłaty za obiady - CZERWIEC 2024:
    14 obiadów x 4,80 zł = 67,20 zł


    1. Wniosek_-_obiady_.docx

    2. Rezygnacja.docx

    3. Regulamin_stolowki_szkolnej.pdf